Algemene Voorwaarden Parque del Sol

Wij raden u aan deze voorwaarden aandachtig door te lezen. Het is belangrijk om goed begrip te hebben omtrent uw en onze rechten en plichten.

1. Reserveren.
1.1 U kunt direct via onze website  www.parquedelsol.nl of per e-mail reserveren. Op alle reserveringen zijn deze algemene reserveringsvoorwaarden van toepassing. Afwijkingen zijn enkel mogelijk in incidentele gevallen en indien deze schriftelijk door Parque del Sol zijn bevestigd.
1.2 De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door zichzelf en alle medereizigers voortvloeiend uit de reisovereenkomst. 
1.3 Wij nemen alleen opdrachten tot reservering in behandeling van personen die achttien (18) jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
1.4 Het huren van een bungalow is alleen voor recreatieve doelstellingen. Bij het niet voldoen aan dit gebruik behoudt het park het recht de boeking te weigeren en/of niet op het park toe te laten.

3. Reserveringsopdracht en betaling
3.1 Iedere reserveringsopdracht wordt door Parque del Sol bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging per email of post. 
3.2 Binnen twee weken na ontvangst van deze bevestiging dient 25% van de huursom voldaan te zijn. Het restant van de huursom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
3.3 Bij reservering binnen 4 weken voor aankomst, dient het volledige bedrag bij ontvangst van de factuur te worden voldaan.
3.4 Bij niet tijdige betaling is Parque del Sol gerechtigd de gereserveerde accommodatie te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie artikel 5)

4. Annulering door huurder
4.1 Annulering dienen telefonisch of per e-mail aan Parque del Sol te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering stuurt Parque del Sol u een annuleringsbevestiging / -nota.
4.2 Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de huurperiode, dient 75% van de huursom te worden voldaan.
4.3 Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de huurperiode is het volledig gefactureerde bedrag verschuldigd.
4.4 Inmiddels ontvangen gelden zullen direct worden verrekend conform onze Algemene Reserveringsvoorwaarden.

5. Annulering door Parque del Sol
5.1 Indien enige omstandigheid Parque del Sol noopt tot annulering van de gereserveerde accommodatie, zal de betreffende huurder hierover direct worden geïnformeerd en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door Parque del Sol zal Parque del Sol onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag. 

6. Wijzigingen door de huurder
6.1 Wenst huurder over te boeken naar een andere bungalow of is er de wens de huurperiode te wijzigen, dan is dit altijd mogelijk tot aan de aanvang van de huurperiode van de gereserveerde bungalow (mits beschikbaar). Hieraan zijn geen kosten verbonden.

7. Aansprakelijkheid van de huurder
7.1 Tijdens het verblijf in de accommodatie is de huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. De eventuele schade, veroorzaakt door de gebruikers van de woning, zal terstond geheel door de huurder aan de verhuurder vergoedt dienen te worden. Ook voor eventuele bijkomende kosten, waaronder elektra is de huurder volledig aansprakelijk. Parque del Sol vertrouwt op het goede gedrag van zijn huurders en zal derhalve geen borg eisen. Parque del Sol is evenwel gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso) kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder. 7.2 Bij de accommodatie aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
7.3 Het in de woningbeschrijving genoemde aantal personen is het maximaal toegestane aantal. Bewoning met meer personen is niet geoorloofd en Parque del Sol is gerechtigd om de toegang tot de accommodatie te weigeren indien er meer dan het toegestane aantal personen komt of verblijft.
7.4 De huurder/opdrachtgever van de huurovereenkomst van een bungalow en de overige in de bungalow verblijvende gasten dienen de aanwijzingen van de directie en/of het parkmanagement op te volgen. Directie /of parkmanagement zijn te allen tijde bevoegd aanvullende voorwaarden te benoemen en op te leggen indien volgens directie en/of parkmanagement in daartoe aanleiding gevende gevallen, behoefte bestaat.
 
8. Aansprakelijkheid van Parque del Sol
8.1 Parque del Sol aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurder van door Parque del Sol gecontracteerde accommodaties.
8.2 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Parque del Sol aangeboden accommodaties binden Parque del Sol niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten kan Parque del Sol geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
8.3 De (prijs) informatie in de laatst verschenen prijslijst en op de website is leidend. Derhalve vervalt de (prijs) informatie uit eerder verschenen edities. Indien de huurovereenkomst tot stand is gekomen geldt de overeengekomen huur- of accommodatie prijs.
8.4 Parque del Sol kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen ervan.
8.5 Voorkeuren (preferenties) dient u gelijktijdig met de reservering op te geven.
8.6 Het kan gebeuren dat er in de buurt van de gehuurde accommodatie arbeid wordt verricht. Voor eventuele geluidsoverlast neemt Parque del Sol geen verantwoordelijkheid.
8.7 Op al onze reserveringsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Europese recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van een overeenkomst mochten opkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank.